Tietosuojakäytäntö


Tämä on toiminimen Exopups henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.01.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Exopups / Tuhinatarhan

Y-tunnus: 3257920-5

Kelloperäntie 46 B, 41230 Uurainen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenni Hautamäki

verkkokauppa@tuhinatarhan.fi

0407158193

3. Rekisterin nimi

Tuhinatarhan verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Tuhinatarhan verkkokaupan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakasnumero, henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Yrityksessä rajoitetaan tiedon kerääminen ja käsitteleminen vain tarpeellisiin tietoihin. Tarpeeton ja vanhentunut tieto poistetaan 


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tekemien tilausten perusteella ja niitä voidaan muuttaa sähköpostitse käydyn viestinnän perusteella.
Asiakas voi myös itse muuttaa ja täydentää tietoja omalla asiakassivulla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Joitakin välttämättömiä tietoja välittyy kolmansille osapuolille maksutapahtuman ja toimituksen mahdollistamiseksi. Tietojen välitykset tapahtuvat salatussa yhteydessä ja olemme varmistaneet, että nämä palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).