Poikueet XXXI-XXXX

XXXI, 20.1.2020; Filia, Femina, Felix, Fidelis & Fortis

XXXII, 20.3.2020; Gandhi & Galilei

XXXIII, 12.7.2020; H-poikue